Δημοτικά

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι της Νέας Σμύρνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Νέα Σμύρνη 6-9-2019
Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 14 Αρ. Πρωτ: 21238
Πληροφορίες:Ι. Σμυλιοτοπούλου
Τηλ: 213-2025791
Fax: 213-2025865
Ηλεκ. Δ/νση: i_smyliotopoulou@neasmyrni.gr


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό
των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 και 114 του Ν.4623/2019
(Α΄134).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58,61,94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α΄): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων -
Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75,76,86,88 και 89 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τεύχος Α΄114/08-06-2006)
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.
5. Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
“Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το
ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
6. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με
την αντιμισθία.
7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247
– ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄) για το Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, σύμφωνα με τα οποία ο
πληθυσμός του ανέρχεται στους 73.076 κατοίκους.
8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Νέας Σμύρνης μπορούν να ορισθούν έως 6 Αντιδήμαρχοι.
9. Τη με αριθμ. 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.: Ορισμός Αντιδημάρχων.
10. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ 329/τ. Β΄/8-2-2017).
11. Τις υπ’ αριθ. 582/2019 και 628/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
12. Τα με αριθμ. πρωτ. 20772/30-8-2019, 20785/1-9-2019, 20784/1-9-2019 και 20820/2-9-2019 Πρακτικά
Ορκωμοσίας.
13. Το με αριθμ. πρωτ. 20787/1-4-2019 πρακτικό σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων: α)
«Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών – Νέα Σμύρνη Πόλη Πρότυπο» με επικεφαλής τον
Σταύρο Τζουλάκη Δήμαρχο Νέας Σμύρνης β) «Πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη – Γιώργος
Λαρίσσης» με επικεφαλής τον Γεώργιο Λαρίσση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Α. Ορίζουμε τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Σμύρνης
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους :


1. κ. Ευστάθιο Κούπα
Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα
των θεμάτων του Προϋπολογισμού, των προμηθειών, των προσόδων, των δημοπρασιών και του
ταμείου. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν
στον προγραμματισμό, την καθιέρωση, την έγκριση, την καταβολή αποζημίωσης, των βεβαιώσεων,
των αποφάσεων, των ενταλμάτων κ.α. σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του
Δήμου.
2. κ. Κλεοπάτρα Δεληγιάννη
Αντιδήμαρχο Δημοτικού ΄Εργου, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την παρακολούθηση του Δημοτικού ΄Εργου και τον απολογισμό
αυτού, όπως και για τα θέματα ευθύνης των δημοσίων σχέσεων και των εκδηλώσεων, που αφορούν
στο αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών της δημοτικής αρχής και των δημοτικών υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα θέματα των Διοικητικών Υπηρεσιών, της
Δημοτικής Χορωδίας, της Δημοτικής Παιδικής Θεατρικής Ομάδας, όπως και τα θέματα της αστικής
χλωρίδας και πανίδας της πόλης και της μέριμνας ειδικότερα για τα αδέσποτα ζώα στην πόλη μας, που
συνεπάγεται και την ευθύνη για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
Επίσης, μεταβιβάζεται και η μέριμνα για τα θέματα της Επικοινωνίας και του Γραφείου Τύπου του
Δήμου, όπως και του συντονισμού της Δημοτικής Ομάδας.
3. κ. Αλέξανδρο Ζαβό
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και ΄Εργων
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στα
θέματα των τεχνικών έργων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των
οδών και της μέριμνας του αστικού εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα,
μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στα μεγάλα
έργα της πόλης και της χρηματοδότησης αυτών, όπως και η ευθύνη για την υπογραφή των εγγράφων
που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
4. κ. Ιωάννη Δημάκη
Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Προστασίας του Πολίτη
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στα θέματα της
οργάνωσης και διοίκησης του Δημοτικού Κοιμητηρίου, της διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν
στις λαϊκές αγορές, και των θεμάτων που αφορούν στην προστασία του πολίτη στην πόλη και της
φύλαξης των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την καταγραφή
και τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως και η
επικοινωνία με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ναών της πόλης.
5. κ. Πέτρο Κουκά
Αντιδήμαρχο Αστικού Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στα θέματα της
οργάνωσης και διοίκησης της υπηρεσίας που μεριμνά για το Αστικό Πράσινο της Πόλης και τη
φροντίδα αυτού, όπως και για τα θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία για την πόλη, τη
μέριμνα για τις μελέτες αυτής και τη συμμετοχή στα αρμόδια όργανα. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η
αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
6. κ. Παναγιώτη Γιατζίδη
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στα θέματα της
οργάνωσης και διοίκησης της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, των κοινωνικών δομών και των
συναφών δράσεων με κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η
αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του
προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται από την 1η-9-2019 έως και 31-8-2020.
Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με
ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του/της:
 Αντιδημάρχου Ευσταθίου Κούπα τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης
Γιατζίδης
 Αντιδημάρχου Κλεοπάτρας Δεληγιάννη τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος
Αλέξανδρος Ζαβός
 Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Ζαβού τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ασκεί η Αντιδήμαρχος Κλεοπάτρα
Δεληγιάννη
 Αντιδημάρχου Ιωάννη Δημάκη τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ευστάθιος
Κούπας
 Αντιδημάρχου Πέτρου Κουκά τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Δημάκης
 Αντιδημάρχου Παναγιώτη Γιατζίδη τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πέτρος
Κουκάς
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν με σειρά
προτεραιότητας και ανά δίμηνο από την έναρξη της θητείας ήτοι από 1-9-2019 οι Αντιδήμαρχοι:
Παναγιώτης Γιατζίδης, Κλεοπάτρα Δεληγιάννη, Αλέξανδρος Ζαβός, Πέτρος Κουκάς, Ιωάννης
Δημάκης και Ευστάθιος Κούπας.
ΣΤ. Ανατίθεται η τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου
στην Κλεοπάτρα Δεληγιάννη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής στη Βαρμπομπίτη
Ευαγγελία και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής στο Νασιμπιάν Οδυσσέα.
Ζ. Ο Δήμαρχος ορίζει ως πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον Αντιδήμαρχο Οικονομικής
Διαχείρισης Ευστάθιο Κούπα και ορίζει μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους
Παναγιώτη Γιατζίδη και Ιωάννη Δημάκη.
Η. Ο Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορίζει ως μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους Αντιδημάρχους Πέτρο Κουκά και Αλέξανδρο Ζαβό.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του
Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
Κοινοποίηση
Γραφείο

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια