Κοινωνία

Ταξίδι στη Βιέννη για εκπαίδευση στις πράσινες δεξιότητες

Ταξίδι στη Βιέννη για εκπαίδευση στις πράσινες δεξιότητες

Δυο νέοι της πόλης μας αναχωρούν για εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Βιέννη, στο πλαίσιο του προγράμματος CeNeet. Το θέμα της εκπαίδευσής τους αφορά τις πράσινες δεξιότητες και τις καλές πρακτικές στην κυκλική οικονομία.

Στο πλαίσιο μεταρρύθμισης της Πολιτικής “Η Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί” του Προγράμματος ERASMUS+, έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα με τίτλο “Η Κυκλική Οικονομία ως εργαλείο

απασχολησιμότητας για τον πληθυσμό NEET” (“Circular Economy as an employability tool for NEET population”) και ακρωνύμιο “CeNEET”.

Τα προγράμματα του “European Youth Together” στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων, τα οποία προωθούν περιφερειακές εταιρικές σχέσεις, σε στενή συνεργασία με νέους από όλη την Ευρώπη

(κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα

Ειδικότερα, στόχος του CeNEET είναι να ενθαρρύνει και να παράσχει τα εφόδια στους νέους, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της κυκλικής οικονομίας και πρακτικές, όπως της επαναχρησιμοποίησης, επισκευής, ανακύκλωσης κ.λπ., ώστε όχι μόνο να βρουν απασχόληση, αλλά και να δραστηριοποιηθούν σε περιβαλλοντικά βιώσιμες εργασιακές πρακτικές και ευκαιρίες, που θα ανακύψουν τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος στόχος του έργου, επομένως, είναι να υποστηρίξει και να προωθήσει τις πράσινες δεξιότητες στους νέους, προκειμένου να τους βοηθήσει να σταθούν στην αγορά εργασίας, με μια προσέγγιση πράσινη και φιλική προς το περιβάλλον.

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από μια σειρά δράσεων, που απευθύνονται στους νέους, όπως ένα Πρόγραμμα Σπουδών για Μέντορες Νέων (Curriculum for Youth Mentors), οι οποίοι θα κληθούν στη συνέχεια να εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες στις αρχές των πράσινων δεξιοτήτων και

της κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων κινητικότητας και ανταλλαγής νέων σε χώρες – εταίρους, θα οργανωθούν επισκέψεις σε ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις κυκλικής οικονομίας, με σκοπό τη μελέτη τους και απώτερο στόχο τη συζήτηση πολιτικών, τη συλλογή καλών πρακτικών, την ανάλυση κενών στην κυκλική οικονομία κ.ά. Θα οργανωθούν επίσης πάνελ πολιτικής και στρογγυλές τράπεζες, προκειμένου να συζητηθούν οι συστάσεις πολιτικής για τη συγκέντρωση νέους στην αγορά εργασίας,

καθώς και η εφαρμογή καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας στις επιχειρήσεις και στον χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Α) Δημιουργία ενός Προγράμματος Σπουδών για τους Εργαζόμενους της Νεολαίας (Youth Workers), το οποίο, περιέχει βασικά στοιχεία για την κυκλική οικονομία, τις πράσινες δεξιότητες και τρόπους προώθησης και μεταφοράς αυτών στους νέους.

Β) 4 εβδομάδες εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Κινητικότητας (Mobility training weeks), κατά τις οποίες πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συνεδρίες, με στόχο την απόκτηση και βελτίωση

πράσινων δεξιοτήτων (όπως, οι ηγετικές δεξιότητες, οι ενεργειακές δεξιότητες, οι δεξιότητες διαχείρισης (και διοίκησης / management), οι δεξιότητες επικοινωνίας κ.λπ.), οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και επιθυμίες κάθε ατόμου σύμφωνα με τις προοπτικές απασχόλησής

του.

Γ) Εκθέσεις πολιτικής, οι οποίες περιέχουν καλές πρακτικές για την κυκλική οικονομία, ανάλυση ευρημάτων από τις επισκέψεις μελέτης, καθώς και ανάλυση κενών και προτεινόμενες λύσεις για τα νομοθετικά κενά ανά χώρα.

Δ) Οργάνωση 2 πάνελ Delphi, μέσω των οποίων λαμβάνεται σφυγμομέτρηση από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα ομαδικό συμπέρασμα.

Share this Post:

Συντάκτης Πέτρος Περιμένης

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια