Δημοτικά

Πρόσκληση στη συνεδρίαση του δημοτικου συμβουλίου την 5η Οκτωβρίου στις 15.00

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3ος
όροφος) την 5-10-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης :

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Έκθεση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Οικονομικού Έτους 2015

 

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3ος
όροφος) την 5-10-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης :

 

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπ. οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοιν. Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Ν. Σμύρνης»

2o ΘΕΜΑ : Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας

3o ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

4o ΘΕΜΑ : Ονομασία ανώνυμης πλατείας του Δήμου Νέας Σμύρνης

5o ΘΕΜΑ : Ονομασία ανώνυμης πλατείας του Δήμου Νέας Σμύρνης

6o ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής καλλιτεχνικής αρτιότητας του έργου «Προτοµή Κοσµά Αιτωλού» στην πλατεία Θέρµου στη Νέα Σµύρνη.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια