Δημοτικά

Δήμος Νέας Σμύρνης: έκαναν "Δήμαρχο" τον υπάλληλο! Νομίζει ότι η πολή έχει παραλία;

Με τις έντονες διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης των παρατάξεων της Στροφής με τον Παυλόπουλο και του Κουτελάκη, είναι πλέον προφάνες ότι χρέη δημάρχου σε πολλούς τομείς διοίκησης εκτελεί ο γενικός γραμματέας του δήμου Νέας Σμύρνης, Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη. Βέβαια, αρκετοί θα υποστηρίξουν ότι για να "τρέξει" ένας δήμος, χρειάζονται τεχνοκράτες και όχι αιρετοί, ασχέτως αν αυτό το επιχείρημα υποδαυλίζει κάθε έννοια δημοκρατίας. Από την άλλη, ο Χρηστάκης στο βιογραφικό του έχει κάνει εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο επιχειρησιακού προγράμματος στο οποίο αναφέρονται εκτός των άλλων, ως στόχοι της πολής της Νέας Σμύρνης, τα ψηλά της τα βουνά και οι παραλίες της. 

Από την άλλη, από ό,τι φαίνεται τα μέλη της συμπολίτευσης δέχτηκαν αψήφιστα το καινούριο "πολιτικό αφεντικό" και να σκεφτεί καποιος ότι μερικοί από αυτούς έχουν βλέψεις να γίνουν και δήμαρχοι. 


Εκτός αυτού, απο τα χρόνια του ως γενικός γραμματέας του δήμου Αμαρουσίου κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση για "την παραπλάνηση της Βουλής που επιχειρεί ο γενικός γραμματέας του Δήμου Μιχάλης Χρηστάκης (βλ. πρωτοσέλιδο ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ 20 Φεβρουαρίου) ως προς τα πραγματικά στοιχεία για τον συνολικό αριθμό εργαζομένων στον Δήμο Αμαρουσίου και τα Νομικά του Πρόσωπα"

Με την οριακά παράνομη απόφαση που εμπεριέχει και πολιτικές αρμοδιότητες ο  Χρηστάκης είναι αρμόδιος να 

1. Να προΐσταται του προσωπικού του Δήμου αμέσως μετά τον Δήμαρχο.
2. Να προΐσταται των υπηρεσιών (αυτοτελών Τμημάτων - Γραφείων) που υπάγονται στο Δήμαρχο.
3. Να εισηγείται και να ενημερώνει το Δήμαρχο για θέματα που θεωρούνται επείγοντα και να συνεργάζεται μαζί του για την υπηρεσιακή τους προώθηση και επίλυση.
4. Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.
5. Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
6. Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
7. Να μεριμνά για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου, όπως και να παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα όργανα διοίκησης του Δήμου, και να ενημερώνει σχετικά το Δήμαρχο, τους καθ΄ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των εποπτευόμενων φορέων του Δήμου.

8. Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
9. Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών με ή χωρίς αποδοχές και τις μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό όλων των υπαλλήλων του Δήμου.
10. Να παραλαμβάνει κάθε είδος εγγράφων και κοινοποιήσεις δικαστικής φύσεως από πολίτες, όργανα της δημοτικής διοίκησης και υπηρεσίες και δικαστικούς επιμελητές.
11. Να υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις, σε ότι αφορά στο Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης, στο Τμήμα Ληξιαρχείου καθώς και στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
12. Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου, σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
13. Να προβαίνει στην μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.
14. Να μεριμνά για την συνεχή βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας του στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του σχετικού στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
15. Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.
16. Να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση & λειτουργία συστήματος ποιότητας στο δήμο και την αντίστοιχη εκτέλεση των απαραίτητων γι’ αυτό διοικητικών διαδικασιών.
17. Να μεριμνά για την προώθηση & την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών, που αφορούν στα θέματα που προκύπτουν από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, από χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών & άλλων προγραμμάτων.
18. Να συγκαλεί, όποτε κρίνει σκόπιμο τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων για τον απολογισμό του υλοποιηθέντος έργου και τον προγραμματισμό νέου.
19. Να δέχεται διάφορες Επιτροπές, Συλλόγους και Δημότες και να δίνει κατευθύνσεις για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ Πολιτών και Υπηρεσιών.
20. Να παραλαμβάνει και να χαρακτηρίζει την εισερχόμενη στο Δήμο αλληλογραφία κατά αρμοδιότητα των διαφόρων υπηρεσιών και να τη χρεώνει σε αυτές.
21. Να συντονίζει τα θέματα που απορρέουν από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο Δήμο Νέας Σμύρνης (GDPR).
22. Nα μεριμνά και να συντονίζει τις διαδικασίες διαβούλευσης. 

Επιπλέον ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων:

1. Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα, μετατάξεις και λοιπά.
2. Των αποφάσεων που αφορούν μισθολογικές αλλαγές προσωπικού, τα έγγραφα προς την Επιθεώρηση Εργασίας (ωράρια εργασίας κ.ά.), οικειοθελείς αποχωρήσεις κ.ά.
3. Των εγγράφων αποστολής στα Υπουργεία, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες και άλλους δημοσίους φορείς.
4. Των εγγράφων εισηγήσεων προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
5. Τις συμβάσεις προσωπικού ορισμένου χρόνου (δίμηνα, πεντάμηνα, οκτάμηνα κ.ά.), συμβάσεις πρακτικής άσκησης, βεβαιώσεις πρακτικής κ.ά.
6. Των εσωτερικών εγκυκλίων για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
7. Όλα τα έγγραφα προς το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης για την έκδοση γνωμοδοτήσεων.
8. Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων για την οργάνωση & λειτουργία συστήματος ποιότητας στο δήμο.

9. Όλα τα έγγραφα που αφορούν στις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΣΠΑ & άλλων, πλην των τεχνικών δελτίων υποβολής, καθώς και θεωρήσεις προτάσεων και δελτίων, συναφείς με τις χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους.
10. Όλες τις εντολές πληρωμής τιμολογίων που αφορούν την παγία προκαταβολή.
11. Όλων των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, από Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»
12. Όλες τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

 

συννημένη η σχετική απόφαση

6ok3-psli_symplirosi_kai_tropopoiisi_tis_me_ar__prot__22395_15-09-2021_apofasi.pdf

Gallery

Share this Post:

Συντάκτης Πέτρος Περιμένης

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια