Εκλογικά

Ανακοινώθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Αρχής του Γιώργου Κουτελάκη

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ από τη Διαύγεια 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Σμύρνης εντός
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

1. κ. Αδάπα Ευθαλία
Αντιδήμαρχο Συντονισμού Δημοτικού Έργου
Με ευθύνη τον Συντονισμό του Δημοτικού Έργου.
2. κ. Αναγνωστόπουλο Κωνσταντίνο
Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Νεολαίας
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πρασίνου με ευθύνη την ανάπτυξη και συντήρηση του
Αστικού Πρασίνου. Επίσης θα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Πολιτικών για τη
Νεολαία. Επιπροσθέτως, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα κοινωνικής ένταξης των νέων.
3. κ. Γαλανοπούλου Ελεονώρα
Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού,
Ανακύκλωσης και Πολιτικών Ανθεκτικότητας της πόλης στην Κλιματική Αλλαγή.
4. κ. Γιατζίδη Παναγιώτη
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης και των
συναφών δράσεων που αφορούν στην προαγωγή της Υγείας των πολιτών. Επιπλέον μεταβιβάζεται η
αρμοδιότητα για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν τα παραπάνω θέματα.
5. κ. Γουρναρόπουλο Γεώργιο
Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα Παιδείας, Σχεδιασμού ανέγερσης Σχολικών
Συγκροτημάτων, χωροταξικής κατανομής μαθητών, αναβάθμιση αύλειων χώρων, υλοποίηση
προγράμματος «Ανοικτά σχολεία στη Γειτονιά». Επίσης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες θεμάτων
Σχεδιασμού και υλοποίησης Προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης».
6. κ. Δεκούλου Μαρίνα
Αντιδήμαρχο Λειτουργίας και Συντήρησης Σχολικών Μονάδων και Φιλοζωίας
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα Λειτουργίας και Συντήρησης Σχολικών Μονάδων. Επίσης
μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σχεδιασμού Προγραμμάτων δραστηριότητας των μαθητών μετά τη λήξη
του ωρολόγιου προγράμματος. Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του Συντονισμού και υλοποίησης
Φιλοζωικών δράσεων του Δήμου του αρ. 10 του ν.4830/21.
7. κ. Κασίμη Ελένη
Αντιδήμαρχο Παιδικών Σταθμών
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νέας Σμύρνης
ήτοι των Τμημάτων του πρώην ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» και του
πρώην ΝΠΔΔ «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών &
Νέων - Εθνική Στέγη» που περιήλθαν στο Δήμο.
8. κ. Καστόρη Θεόδωρο
Αντιδήμαρχο Αθλητισμού
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα Αθλητισμού της πόλης και ειδικότερα η εποπτεία και
λειτουργία των αθλητικών δομών και υποδομών του Δήμου. Επίσης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες
για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων και συνεργασίας με τους Αθλητικούς
Συλλόγους της πόλης.
9. κ. Κουτετέ Αικατερίνη
Αντιδήμαρχο Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ) καθώς και του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων ανάπτυξης των
λειτουργιών τους.
10. κ. Μάντζιο Θεόδωρο
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες θεμάτων Καθαριότητας και αποκομιδής στερεών αποβλήτων της
πόλης και ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Αποκομιδής, Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων και Εξοπλισμού και Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας.
11. κ. Φερεντίνο Δημήτριο
Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, ΚΕΠ και Αναπηρικής Πολιτικής του Δήμου
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα Αναπηρικής Πολιτικής του Δήμου, λειτουργίας Παιδικών
Χαρών, Πολιτικής Προστασίας και λειτουργίας ΚΕΠ.


Β. Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται από 16.01.2024 έως και 15.01.2025.


Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημάρχου, για λόγους
που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί Αντιδήμαρχος που ορίζει με
ειδικότερη απόφαση.
Ε. Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων οι εννιά (9) λαμβάνουν αντιμισθία ενώ οι δύο (2), κ. Αδάπα Ευθαλία
και κ. Φερεντίνος Δημήτριος είναι άμισθοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019.
Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Νέας Σμύρνης.

Επίσης,

Α. Ανατίθεται η τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου,
στον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Νεολαίας κ. Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο και σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος αυτού στην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Ελεονώρα Γαλανοπούλου και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης
κ. Παναγιώτη Γιατζίδη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού στην Αντιδήμαρχο Λειτουργίας
και Συντήρησης Σχολικών Μονάδων και Φιλοζωίας κ. Μαρίνα Δεκούλου.
Β. Ως ημέρα τέλεσης των πολιτικών γάμων ορίζονται όλες οι μέρες της εβδομάδας από ώρα 10:00 π.μ.
έως 13:30 μ.μ..
Γ. Ως τόπος τέλεσης των πολιτικών γάμων ορίζεται η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9D%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%9A3-8%CE%A7%CE%A1

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια