Εκλογικά

Οι νέοι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Νέας Σμύρνης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και το άρθρο 5 του Ν.4623/2019.

3. Τα με αριθμ. πρωτ. 20772/30-8-2019, 20784/1-9-2019, 20785/1-9-2019 και 20820/2-9-2019 Πρακτικά Ορκωμοσίας του Δημάρχου καθώς και των Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι αναδείχθηκαν τακτικά μέλη σύμφωνα με τις με αριθμ. 582/19 και 628/19 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

4. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ 329/τ. Β΄/8-2-2017). 5. Τη με αριθμ. 25036/20-9-2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νέας Σμύρνης». 6. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την επικουρία του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους με τα ακόλουθα πεδία εποπτείας:

1. κ. Πέτρο Κουκά Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αστικού Πρασίνου Ανατίθεται η εποπτεία της υπηρεσίας που μεριμνά και φροντίζει για το Αστικό Πράσινο της Πόλης περιλαμβανομένου του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα στις πλατείες και στα διαζώματα, καθώς επίσης και για τον αστικό εξοπλισμό, που είναι εγκατεστημένος στους χώρους αυτούς.

2. κ. Γεώργιο Κρικρή Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας Ανατίθεται η εποπτεία και η διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στη Δημοτική Συγκοινωνία, και ευρύτερα των θεμάτων και των ενεργειών που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, όπως και των ζητημάτων που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη του Δήμου.

3. κ. Παναγιώτη Τσιάπη Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Δημοτικής Περιουσίας Ανατίθεται η εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στον Δήμο μας, η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και κάθε άλλο Φορέα Επιχειρηματικό, όπως και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου OPEN MALL στην Νέα Σμύρνη και η συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών. Επιπρόσθετα, του ανατίθεται η εποπτεία της υπηρεσίας για τα θέματα της Δημοτικής Περιουσίας και η συνεργασία του Δήμου με το Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%9A3-%CE%A43%CE%A3?inline=true

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια