Εκλογικά

Νέα Αντιδήμαρχος Νομικών Θεμάτων η Μαρία Αγγελίδου Φαρίδη

Στις...καθυστερήσεις των ανακοινώσεων των Αντιδημάρχων , η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε ακόμη μια Αντιδήμαρχο δημιουργώντας την Αντιδημαρχία ''Δημοτικής Περιουσίας και Νομικών Υποθέσεων''

Ετσι με ανάρτηση στη Διαύγεια με ΑΔΑ 909ΥΩΚ3-65Ο

Η κ. Αγγελίδου Φαρίδη Μαρία  ορίζεται Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Νομικών Υποθέσεων

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης.

Η θητεία ορίζεται από 7.02.2024 έως και 6.02.2025.  

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.  

Η κ. Αγγελίδου Φαρίδη Μαρία είναι άμισθη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης. 

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια