Δείτε ποιοί αντικαθιστούν το Δήμαρχο κατά την καλοκαιρινή του άδεια

Εναλλαγές προσώπων στη θέση του Αναπληρωτή Δημάρχου κατά την καλοκαιρινή άδεια του Δημάρχου Τζουλάκη

Σήμερα αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΥΨΩΚ3-ΞΝΔ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 σχετικά με την αναπλήρωση Δημάρχου. 3. Την με αριθμ. πρωτ. 1009/14-1-2022 Απόφασή περί ορισμού Αντιδημάρχων. 4. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος θα απουσιάζει από 18-07-2022 έως και 21-08-2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε ως Αναπληρωτή Δήμαρχο:  από 18-07-2022 έως και 31-07-2022 τον Αντιδήμαρχο Δια Βίου Μάθησης & Παιδείας κ. Πολύδωρο Συρίγο,

 από 01-08-2022 έως και 12-08-2022 τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ευστάθιο Κούπα και

 από 13-08-2022 έως και 21-08-2022 τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Παιδικών Χαρών & Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ. Διονύσιο Κονιδάρη.

Κοιν/ση: ΦΑΔ Ενδιαφερόμενο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αναπλ. Πρ/νους Δ/νσεων και Τμημάτων Αντιδημάρχους Γενικό Γραμματέα

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια