Εκλογικά

Στις 5 Μαρτίου η πρώτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Νέας Σμύρνης (Ιαν-Φεβ 2024)

Διαβάστε τι ορίζει η πολιτεία ως Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και πως θα πραγαμτοποιείται κάθε 2 μήνες ΚΑΙ στη Νέα Σμύρνη

Άρθρο 7 Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής

Μετά το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται άρθρο 67A ως εξής:

«Άρθρο 67Α
Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής
1. Επιπλέον της παρ. 1 του άρθρου 67, το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που θα συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.
3. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.
4. Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

5. Θέματα διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής δύνανται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.
6. Ειδικά για αυτή τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν απαιτείται απαρτία.
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 67.».

Ουσιαστικά αποτελλεί ενα πρώτο πιο δημόσιο έλεγχο των πεπραγμέων ή μη της Δημοτικής Αρχής.

Ακολουθεί η πρόσκληση της Δημόσιας Συνεδρίασης την Τρίτη 5 Μαρτίου στις 6.30μμ

Gallery

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια