Δημοτικά

Προσλήψεις στο Δήμο Νέας Σμύρνης:Ζητούνται 4 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης προκηρύσσει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Δείτε στον πίνακα τις νέες θέσεις εργασίας:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

  • α) στο δικτυακό τόπο
    του ∆ήµου Νέας Σµύρνη τόπο (www.neasmyrni.gr),
  • β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
    (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή:
  • Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ)
    στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια