Δημοτικά

OPEN MALL «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

Με την με αρ. Πρωτ : 4290/1452/Α3/ 28.06.2019 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5037950, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με Δικαιούχο τον Δήμο Νέας Σμύρνης. Το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014 -2020», που αφορά στο Πρόγραµµα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», υλοποιούνται δράσεις όπως η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δύναμη. Ο ∆ήµος Νέας Σμύρνης (∆ικαιούχος) & ο Εµπορικός Σύλλογος/Επιµελητήριο (Συνδικαιούχος) θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεµβάσεων που: α) θα αναβαθµίσει τη λειτουργικότητα & αισθητική της περιοχής παρέµβασης και β) θα οργανώσει την οικονοµική δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, µε υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρµογών. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.730.000,00 €, από την οποία το ποσό των 1.275.000,00€ αντιστοιχεί στην χρηματοδότηση του υποέργου με τίτλο: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» του Δήμου Νέας Σμύρνης, που αφορά στο τεχνικό έργο ανάπλασης του χώρου παρέμβασης, με αρχικό προϋπολογισμό 2.098.279,55€. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Σμύρνης έχει δεσμευτεί με την υπ΄αρ. 230/2018 Απόφασή του, ότι τυχόν υπέρβαση της χρηματοδότησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού του εν λόγω Υποέργου της πράξης, θα καλυφθεί, εφόσον απαιτηθεί, από ίδιους πόρους του Δήμου Νέας Σμύρνης. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). https://neasmyrniopenmall.gr/

Share this Post:

Συντάκτης Πέτρος Περιμένης

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια