Δημοτικά

167.000 ευρώ θα δοθούν στους συλλόγους της πόλης από τον δήμο Νέας Σμύρνης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 66,67 και 68 του ν. 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις" (ΦΕΚ 143 Α/2014)
β) Των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α/2015)
γ) Του παρ. 4 του άρθρου158 του Ν. 3463/06 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114Α/2006)
δ) Του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145 Α/2016) όπως ισχύει.
ε) Της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-16 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
στ)Των άρθ.203,204,205,206 του ν.4555/2018 "Κλεισθένης Ι" (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018)
ζ) Σε περίπτωση εφαρμογής του ν.4412/2016 & ν.4782/2021
2. Την ανάγκη Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία.
3. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης και
ανταποκρίνεται στο τεκμηριωμένο αίτημα της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( 167.000,00 ) , για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Κ.Α.Ε. 00.6735.0001,
κατηγορίας: Τακτικά, οικ. έτους 2022 για την Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία.

Share this Post:

Συντάκτης Πέτρος Περιμένης

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια