Δημοτικά

Δήμος Ν.Σμύρνης : 50.000 ευρώ αµοιβή Συµφωνικής Ορχήστρας Σµύρνης.

Η ΑΔΑ (6ΖΟΥΟΕΜΩ-Ο53) στην Διαύγεια παρακάτω :

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%9F%CE%A5%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%A9-%CE%9F53?inline=true

‘’Αρ. Αποφ. 146/2018

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 11η 06/07/2018 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ».

Περί: Αποδοχής κάλυψης του κόστους της αμοιβής των συντελεστών της Συμφωνικής Ορχήστρας Σμύρνης.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ

Παρακαλώ το Σώµα να πάρει απόφαση για την έγκριση της κάλυψης του κόστους της αµοιβής των συντελεστών της Συµφωνικής Ορχήστρας Σµύρνης συνολικά εβδοµήντα (70) ατόµων. Το εκτιµώµενο ύψος της δαπάνης υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στις 50.000,00€ το οποίο θα χορηγηθεί ως έκτακτη Επιχορήγηση από τον ∆ήµο.

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κατόπιν συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη:

1)το τεκμηριωμένο αίτηµα του Προέδρου 2)την επιστολή από τον ∆ήµο µε Α.Π. 15930/03-07-2018

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, την έγκριση της κάλυψης του κόστους της αµοιβής των συντελεστών της Συµφωνικής Ορχήστρας Σµύρνης συνολικά εβδοµήντα (70) ατόµων. Το εκτιμώμενο ύψος της δαπάνης υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στις 50.000,00€ το οποίο θα χορηγηθεί ως έκτακτη Επιχορήγηση από τον ∆ήµο.

Το µέλος Καταλειφός Θ. ψήφισε λευκό.

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΛΥΚΑΤOΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΑΛΑΟΣ

ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΕΙΛΟΣ

Νόμιμη φυσικά απόφαση, αλλά τι να καταλάβει ένας Δημότης μετά από την ανάγνωση της ; Εκτός του ύψους του διόλου ευκαταφρόνητου ποσού των 50.000 ευρώ για κάλυψη του κόστους της αµοιβής των συντελεστών της Συμφωνικής Ορχήστρας Σµύρνης συνολικά εβδομήντα (70) ατόµων, δεν αναγράφεται κάτι άλλο.

Ποιά (ες) εκδήλωση (εις) αφορά;  Έχει(ουν) πραγματοποιηθεί;  Θα πραγματοποιηθεί (ουν);  Πότε;  Πού; Πόσες; Στην Ελλάδα;  Στη Σμύρνη;  Στη Νέα Σμύρνη;  Κάπου αλλού; Ποιοί άλλοι συμμετέχουν;

 

 

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια