Δημοτικά

Δείτε ποιοι πήραν τις θέσεις ευθύνης στον Δήμο Νέας Σμύρνης (παιδεία, αθλητισμός κλπ)

ΑΔΑ ΩΖΖ1ΩΚ3-Ρ9Θ

                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως έχει τροποποιηθεί με το
άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1
του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και
την αναπλήρωση του Δημάρχου και το άρθρο 5 του Ν.4623/2019.
3. Τα με αριθμ. πρωτ. 20772/30-8-2019, 20784/1-9-2019, 20785/1-9-2019 και 20820/2-9-2019
Πρακτικά Ορκωμοσίας του Δημάρχου καθώς και των Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι
αναδείχθηκαν τακτικά μέλη σύμφωνα με τις με αριθμ. 582/19 και 628/19 Αποφάσεις του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
4. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ 329/τ. Β΄/8-2-2017).
5. Τη με αριθμ. 21238/6-9-2019 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων.
6. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την επικουρία του Δημάρχου και
των Αντιδημάρχων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους με τις εξής αρμοδιότητες:
κ. Γιώργο Κρικρή
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση,
μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα της Αποκομιδής των Απορριμμάτων και των
Ανακυκλώσιμων Υλικών, και την Διαχείριση και Συντήρηση των Οχημάτων και του Μηχανολογικού
Εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, του ανατίθενται η εποπτεία και η διαχείριση των θεμάτων που αφορούν
στην Δημοτική Συγκοινωνία, και ευρύτερα τα θέματα και τις ενέργειες που αφορούν στην Κλιματική
Αλλαγή, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, όπως και τα ζητήματα που αφορούν
στην Αειφόρο Ανάπτυξη του Δήμου.
κ. Πολύδωρο Συρίγο
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δια Βίου Μάθησης & Παιδείας
Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση,
μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα και τα Προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης που
υλοποιούνται από τον Δήμο, των θεμάτων της Σχολικής Παιδείας και της υποστήριξης των Σχολικών
Επιτροπών, όπως και της μέριμνας για τα θέματα των Σχολικών Υποδομών. Επιπρόσθετα, του
ανατίθενται η υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεις Παιδείας, όπως και η εποπτεία για τα θέματα που
αφορούν την περιοχή της Άνω Νέας Σμύρνης.
κ. Διονύση Κονιδάρη
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού, Παιδικών Χαρών & Καταστημάτων Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος
Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Αθλητική Πολιτική
του Δήμου και την υλοποίηση των συναφών δράσεων, των Παιδικών Χαρών της Πόλης, και του
Ελέγχου των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
κα Λίλα Βαρμπομπίτη
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Πολιτιστικών Φορέων & Δομών Υγείας της Πόλης
Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για τις επαφές με τους Πολιτιστικούς Φορείς της Πόλης για τον
συντονισμό και την διεκπεραίωση των αιτημάτων τους για συνεργασία, την υποστήριξη δράσεων και
την συμμετοχή τους σε Προγράμματα, όπως και για την εποπτεία και την μέριμνα των υπηρεσιών που
αφορούν στις Δομές και τα Προγράμματα Προάσπισης της Υγείας των Πολιτών μας.
κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Περιουσίας
Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Ανάπτυξη της
Επιχειρηματικότητας στον Δήμο μας, την συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και κάθε άλλο Φορέα
Επιχειρηματικό, όπως και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου OPEN MALL στην Νέα
Σμύρνη και η συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών. Επιπρόσθετα, του
ανατίθεται η εποπτεία της υπηρεσίας για τα θέματα της Δημοτικής Περιουσίας.
κ. Οδυσσέα Νασιμπιάν
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας, Νεολαίας & Συμμετοχικότητας
Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση για τις υπηρεσίες του Δήμου και για την εξυπηρέτηση των πολιτών (Smart City), την
εισαγωγή καλών πρακτικών Καινοτομίας από δόκιμες εφαρμογές, όπως και για την παρακολούθηση
των θεμάτων που αφορούν στις δραστηριότητες για την Νέα Γενιά και τις δράσεις για διεύρυνση της
Συμμετοχικότητας και Τοπικής Δημοκρατίας, όπως το Πρόγραμμα Προσομοίωσης Δημοτικού
Συμβουλίου κ.ά.
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της
πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
 

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια